Program razvoja podeželja

Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen kratkih dobavnih verig

Pilotni projekt Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen kratkih dobavnih verig, podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Vodilni partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

Partnerji:

 • Kmetijsko  gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
 • Pribinovina, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o
 • Mag. Tatjana Čop
 • KMG Jerič Damjan
 • KMG Uranjek Boris
 • KMG Cigoj Miha
 • KMG Fister Marjan

Trajanje projekta: 2019-2022

Povzetek:

V okviru projekta obravnavamo področje neposrednega trženja pridelkov in izdelkov s kmetij ter področje kratkih verig, v povezavi s predelavo, komuniciranjem s kupci in širšo javnostjo, promocijo ter zmanjševanjem negativnega vpliva na okolje zaradi odpadne embalaže.

Projekt je namenjen izboljšanju učinkovitosti neposrednega trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov. Projekt bo analiziral načine in učinkovitosti neposrednega trženja na partnerskih kmetijskih gospodarstvih, ki se ukvarjajo z različnimi oblikami neposrednega trženja. Obravnavane bodo tudi možnosti izboljšav na področju razvoja novih izdelkov, prilagajanje cenovne politike izbranim prodajnim potem, komuniciranje s kupci in širšo javnostjo ter zunanjih elementov neposrednega trženja. Preverili bomo tudi potencialne prednosti, ki jih imajo ekološke kmetije z neposrednim trženjem v primerjavi s konvencionalnimi, ki tudi neposredno tržijo. Dodatno bo pilotni projekt obravnaval tematiko zmanjševanja količine odpadne embalaže.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Aktivnosti bodo zajemale in analizirale načine priprave izdelkov za trg, določanja cen, načine prodajnih poti in promocije na vzorčnih kmetijah. Prvo leto bomo analizirali obstoječe stanje in na osnovi izdelane analize pripravili drugi del poskusa, v okviru katerega bomo pripravili izboljšave na kmetijah in le-te testirali v drugem letu. Izboljšave bomo naredili na naslednjih področjih:

 • Priprava novega izdelka za trg,
 • Določitev novega sistema cenovne politike,
 • Vzpostavitev nove oz. novih prodajnih poti,
 • Vzpostavitev novega načina promocije izdelkov v neposredni prodaji s kmetije,
 • Izboljšava zunanje podobe elementov neposrednega trženja (embalaža, logotipi,..)

CILJI

 • Izboljšati učinkovitost neposrednega trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov višje kakovosti in s tem večjo konkurenčnost.
 • Povečanje števila kmetij, ki neposredno tržijo svoje izdelke s poudarkom na primerjavi in oceni učinkovitosti različnih načinov neposrednega trženja.
 • Ohranjanje kmetij predvsem v območjih z omejenimi dejavniki kmetovanja, saj je v primeru neposredne prodaje prihodek kmetij večji.
 • Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov zaradi krajših dobavnih poti in zmanjševanje obremenitve okolja z odpadno embalažo.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Izboljšanje učinkovitosti neposrednega trženja kmetij v projektu in s tem njihove konkurenčnosti.
 • Odpravljanje napak pri načinu prodaje, pripravi izdelkov za trg, postavljanju cenovne politike, promocijskih aktivnostih in komuniciranje s strankami in širšo javnostjo.
 • Izboljšanje zunanje podobe elementov neposrednega trženja na partnerski kmetiji v projektu.
 • Izdelan priročnik (vodnik) za pomoč kmetom pri neposrednem trženju pridelkov in izdelkov s kmetij.
 • Izvedba izobraževanj za kmete, svetovalce in ostale, ki se ukvarjajo z neposrednim trženjem pridelkov in izdelkov s kmetij oziroma so kakorkoli povezani s temi kmetijami in njihovo ponudbo.
 • Organizacija promocijskih dogodkov – predstavitev kmetij, vključenih v projekt
 • Prikaz razvoja novega izdelka in priprave izdelkov za trg.

Povezavi:


Informacija o sofinanciranju

 

 

 

 

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Miha Cigoj je z letom 2017 prevzel kmetijo in kandidiral na razpis za mladega prevzemnika kmetije (Ukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete), poleg tega je v neposredni bližini kmetije kupil objekt, kjer namerava zgraditi in obnoviti predelovalnico in sušilnico mesnih izdelkov (ukrep 4.2). Za oba projekta je prejel odobrena sredstva.

Naziv aktivnosti:

OPREMA SUŠILNICE IN PRODAJALNE MESNIH IZDELKOV iz podukrepa  4.2  Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Povzetek:

V letu 2019 se je Miha Cigoj ponovno prijavil na razpis iz ukrepa 4,2 in sicer za opremo sušilnice ter prodajalno mesnih izdelkov, vloga je bila pozitivno rešena v januarju 2020, investicija se je takoj po odobritvi začela in je sedaj v celoti zaključena, tako, da se bo sedaj lahko vse vršilo v tem namenskem prostoru, kar mu predstavlja kvalitetnejšo izdelavo pod boljšimi pogoji, neposredno trženje preko prodajalne ter v prihodnje tudi zaposlitev nove delovne sile.

Glavne dejavnosti:
Oprema sušilnice in prodajalna mesnih izdelkov.

Cilji:
Z opremo sušilnice in prodajalne z mesnimi izdelki se:
– krepi in dviga konkurenčnost kmetije na trgu z mesnimi izdelki
– ohranjanja kakovosti mesnih izdelkov
– izboljšuje pogoje in povečuje zmogljivosti predelave mesnih izdelkov
– uredi možnost neposrednega trženja na kmetiji
– pridobi možnost izdelave novih izdelkov

Pričakovani rezultati:
– povečanj proizvodnje ter s tem posledično prihodka na kmetiji
– zaposlitev nove delovne sile (partnerka)
– boljši delovni pogoji, manjša poraba energije
– zagotavljanje optimalnih pogojev tako glede same tehnologije kot glede zagotavljanja sanitarnih pogojev v živilskem obratu.


Naziv aktivnosti:

NOVOGRADNJA OBJEKTOV ZA PREDELAVO IN PRODAJO MESA S PRIPADAJOČO OPREMO ZA TRŽENJE KMETIJSKIH PROIZDVODOV iz podukrepa  4.2  Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Povzetek:

Miha Cigoj,  nosilec dopolnilne dejavnosti , je prejemnik finančnih sredstev iz naslova Podukrepa  4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 iz programa razvoj podeželja  Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Aktivnost je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja(EKSRP).

Miha Cigoj je v letu 2017 prevzel kmetijo od očeta Jordana . Ta je v letih svojega delovanja ohranil vse panoge, s katerimi so se ukvarjali že njegovi predniki. V letošnjem letu se je Miha prijavil na zgoraj navedeni razpis in dobil odobrena sredstva. Naložba v novo sušilnico in trgovino je  nujno potrebna zaradi posodobitve proizvodnje in dviga konkurenčnosti dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ter tudi za neposredno trženje izdelkov.

Glavne dejavnosti:
Adaptacija starega objekta v strnjenem delu vasi, ureditev hladilnih komor, ureditev manjše prodajalne ter ohranitev odprtega ognjišča – črne kuhinje, ter vseh ostalih tipičnih elementov gradnje v strnjenem delu vasi Črniče, ki je v celoti zaščiteno kot stavbna  dediščine.

Cilji:
Z izgradnjo novega objekta  želi kmetija doseči naslednje cilje:
– krepitev in dvig konkurenčnosti kmetije na trgu z mesnimi izdelki
– ohranjanje kakovosti mesnih izdelkov
– izboljšanje pogojev in povečanje zmogljivosti predelave mesnih izdelkov
– ureditev neposrednega trženja na kmetiji
– možnost izdelave novih izdelkov

Pričakovani rezultati:
– povečanj proizvodnje ter s tem posledično prihodka na kmetiji
– zaposlitev nove delovne sile (partnerka)
– boljši delovni pogoji, manjša poraba energije
– zagotavljanje optimalnih pogojev tako glede same tehnologije kot glede zagotavljanja sanitarnih pogojev v živilskem obratu.


Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska podnebna določila (ukrep 10)

Cilj:  Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilgajanje kmetovanja podnebnim spremembam.


Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji:  Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Povzetek: Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

Glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je  življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.