Program razvoja podeželja

Informacija o sofinanciranju

 

 

 

 

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Miha Cigoj je z letom 2017 prevzel kmetijo in kandidiral na razpis za mladega prevzemnika kmetije (Ukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete), poleg tega je v neposredni bližini kmetije kupil objekt, kjer namerava zgraditi in obnoviti predelovalnico in sušilnico mesnih izdelkov (ukrep 4.2). Za oba projekta je prejel odobrena sredstva.

Naziv aktivnosti:

NOVOGRADNJA OBJEKTOV ZA PREDELAVO IN PRODAJO MESA S PRIPADAJOČO OPREMO ZA TRŽENJE KMETIJSKIH PROIZDVODOV iz podukrepa  4.2  Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Povzetek:

Miha Cigoj,  nosilec dopolnilne dejavnosti , je prejemnik finančnih sredstev iz naslova Podukrepa  4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 iz programa razvoj podeželja  Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Aktivnost je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja(EKSRP).

Miha Cigoj je v letu 2017 prevzel kmetijo od očeta Jordana . Ta je v letih svojega delovanja ohranil vse panoge, s katerimi so se ukvarjali že njegovi predniki. V letošnjem letu se je Miha prijavil na zgoraj navedeni razpis in dobil odobrena sredstva. Naložba v novo sušilnico in trgovino je  nujno potrebna zaradi posodobitve proizvodnje in dviga konkurenčnosti dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ter tudi za neposredno trženje izdelkov.

Glavne dejavnosti:
Adaptacija starega objekta v strnjenem delu vasi, ureditev hladilnih komor, ureditev manjše prodajalne ter ohranitev odprtega ognjišča – črne kuhinje, ter vseh ostalih tipičnih elementov gradnje v strnjenem delu vasi Črniče, ki je v celoti zaščiteno kot stavbna  dediščine.

Cilji:
Z izgradnjo novega objekta  želi kmetija doseči naslednje cilje:
– krepitev in dvig konkurenčnosti kmetije na trgu z mesnimi izdelki
– ohranjanje kakovosti mesnih izdelkov
– izboljšanje pogojev in povečanje zmogljivosti predelave mesnih izdelkov
– ureditev neposrednega trženja na kmetiji
– možnost izdelave novih izdelkov

Pričakovani rezultati:
– povečanj proizvodnje ter s tem posledično prihodka na kmetiji
– zaposlitev nove delovne sile (partnerka)
– boljši delovni pogoji, manjša poraba energije
– zagotavljanje optimalnih pogojev tako glede same tehnologije kot glede zagotavljanja sanitarnih pogojev v živilskem obratu.


Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska podnebna določila (ukrep 10)

Cilj:  Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilgajanje kmetovanja podnebnim spremembam.


Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji:  Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Povzetek: Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

Glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je  življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.